فراموش کردن رمز عبور !

  فرم پرداخت آنلاین انتخاب بانک ها

توجه داشته باشید برای پرداخت آنلاین باید قبلا رمز دوم ( رمز اینترنتی ) کارت خود پرداز خود را از طریق دستگاه های خود پرداز گرفته باشید.

اطلاعات دیگر مثل شماره کارت ،کد شناسایی ( cvv2 ) و تاریخ انقضاء بر روی کلیه کارتها موجود میباشد.

توجه :   شما با استفاده از کارت عابر کلیه بانک ها میتوانید از درگاه اینترنتی سامانه خود را شارژ کنید (باوجود سیستم شتاب و اتصال همه بانکها به آن)

والزامی به داشتن فقط عابر بانک های ملت یا پاسارگاد نیست