فراموش کردن رمز عبور !

  مستندات وب سرويس

برای استفاده از وب سرویس باید ابتدا آدرس زیر را به عنوان فایل اصلی به برنامه معرفی نمایید :

آدرس وب سرویس :  http://www.smsazaran.ir/webservice/smsService.php?wsdl

نمونه کد PHP با SOAP نمونه کد PHP با nuSOAP ارسال پیامک با وب سرویس دریافت پیامک با وب سرویس
نمونه کد ارسال پیام کوتاه با استفاده از php نمونه کد ارسال پیام کوتاه با استفاده از php راهنمای استفاده از وب سرویس راهنمای استفاده از وب سرویس

در زیر متد ها و نحوه استفاده از هر متد شرح داده شده است . 


نام متد sms_send : این متد برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس استفاده خواهد شد . این متد 8 پارامتر ورودی دریافت میکند که شامل : username,password,sender_number,reciever_number,note,ersal_flash,onlysend,date خواهد بود . 

پارامتر ها : 

 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]

 - password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]

 - sender_number : شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]

 - reciever_number : شماره دریافت کننده پیامک  [اجباری]

- note : متن پیامک ارسالی  [اجباری]

 - ersal_flash : آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا خیر ( مقدار true یا false دریافت میکند ) [اختیاری]

- onlysend : جهت ارسال سریع بدون وقفه در زمان ارسال پیامک ( ارسال پیامک با تاخیر 15 ثانیه به مشترک انجام خواهد شد) [اختیاری]

- date : تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]


نام متد send_sms_array : این متد برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس و دریافت اطلاعات به جای دریافت تک به تک به صورت آرایه دریافت میشوند . کلیه پارامتر های ورودی دقیقا مشابه متد send_sms خواهد بود . 


نام متد  sms_postalcode_count : این متد جهت دریافت تعداد شماره های موجود در یک کدپستی در یک استان مورد استفاده قرار میگیرد . 

پارامترها : 

 - postalcode : کدپستی مورد نظر شما ( مثل 81948)  [اجباری]

- ostan : کد پیش شماره استان موردنظر ( مثل 311)  [اجباری]


نام متد is_number_in_blacklist :  این متد برای شناسایی یک شماره موبایل از نظر این که آیا این شماره در لیست سیاه مخابرات وجود دارد یا خیر استفاده میشود . 

پارامترها : 

 - number : شماره موبایل موردنظر شما [اجباری]


نام متد sms_credit : این متد برای استعلام میزان موجودی کاربر موردنظر استفاده میشود . مقدار بازگشتی به ریال خواهد بود . 

پارامتر ها : 

- username : نام کاربری موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]

- password : رمزعبور موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]


نام متد sms_user_info : این متد برای دریافت اطلاعات کاربر موردنظر استفاده میگردد . مقداربازگشتی به صورت آرایه خواهد بود .

پارامترها : 

- username : نام کاربری موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]

- password : رمزعبور موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]


نام متد  sms_deliver : استعلام وضعیت پیامک با شناسه ارسال شده 

پارامترها : 

 -  smsid : شناسه یکتای پیامک ارسال شده جهت استعلام [اجباری]


نام متد  sms_add_number : این متد برای افزودن شماره جدید به دفتر تلفن کاربر استفاده میگردد . 

پارامترها : 

 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]

- password : رمزعبور مورداستفاده در سامانه پیامک[اجباری]

- fullname : نام کامل مربوط به شخص [اجباری]

- number : شماره همراه شخص[اجباری]

- catid : شناسه دسته بندی هدف که شخص در آن قرار خواهد گرفت .[اجباری]

- gender : جنسیت شخص ( خانم / آقا ) 

- fullname_en : نام شخص به انگلیسی

- gender_eng : جنسیت شخص به انگلیسی ( Mr/Miss) 


نام متد  sms_receive_list : دریافت لیست پیامک های دریافتی کاربر از طریق وب سرویس 

پارامترها : 

 - username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه[اجباری]

- password : رمز عبور مورداستفاده در سامانه[اجباری]

- number : شماره خط اختصاصی کاربر مورد استفاده در سامانه [اجباری]

- catid : شناسه دسته بندی پیامک های دریافتی

- start : شناسه شروع لیست پیامک ها 

- perpage : تعداد پیامک های دریافتی در هر صفحه

- read : نشانه گذاری پیامک ها به صورت خوانده شده ( true یا false)